Na počátku byl brontosaurs. Nevěříte?  Věřte.

Tedy přesněji přátelé z Brontosaura – Angi, Danny, Duška, Bax, Endy a Medvěd, kteří chtěli v zápětí po sametové revoluci „něco“ dělat pro životní prostředí a přírodu na ostravsku. Dali hlavy dohromady a založili občanské sdružení, které v Ostravě pracuje dodnes.

Programem činnosti Zeleného bodu byly nejdříve společné úklidové akce, později happeningy ke Dni Země nebo písničková soutěž Cantata natura. Přidaly se také besedy pro školy o životním prostředí v Ostravě a Dětské slyšení, ze kterého se postupně vyvinul Parlament mladých a začal žít svým vlastním životem.

Hned od začátku svého působení Zelený bod úzce spolupracoval Divadlem hudby ( dnes je znáte pod Komorní scéna Aréna ) zejména při realizaci prvních společných besed pro veřejnost s názvem Toulky s Brontosaurem, kde se scházeli příznivci přírody a besedovali o otázkách ochrany přírody a životního prostředí.

Besedy později pokračovaly pod názvem Toulky a besedovalo a diskutovalo se o problémech týkajících se nejen přírody, ale i dopravy, města atd.

Následovníkem těchto besed byl cyklus pořadů A tak tu žijem… – cyklus pořadů o věcech, které nás pálí. Hlavní téma zůstalo ekologické, ale debatovalo se o tématech, které se dotýkaly Ostravy a regionu v daném okamžiku – doprava ve městě, ovzduší, volby, cyklistika, výstavba na „zelené louce“ a brownfields, ale i nezaměstnanost, volný čas dětí a život seniorů……

Od počátku své činnosti se Zelený bod zaměřoval na netradiční upozorňování na stav životního prostředí v Ostravě – třeba písničkou, a tak vznikla Cantata natura – písničková soutěž o přírodě a v přírodě. V roce 1993 byla Cantata natura zařazena do doprovodného programu Ekofilmu – mezinárodního filmového festivalu. Pro školáky jsme připravovali výtvarnou soutěž na téma Město, ve kterém žiji. Vítězné obrázky jsme vystavovali na oslavách Dni Země. Zajímavé informace z oblasti ŽP jsme zpracovali na Ekošňůře – přenosné výstavce plakátů, které byly kolíčky přichycené k prádelní šňůře. Velký úspěch u veřejnosti měly také pořady Babí léto na Farské zahradě (na Černé louce v Ostravě) – odpoledne a podvečer s ekologií, divadlem a hudbou pro celou rodinu.

To byly časy, když nám mohli pomáhat „civilkáři“, tedy vojáci na civilní službě. Za vzpomínku stojí určitě Martin Míček, který je dnes výraznou postavou neziskové sféry v ochranářství v Jeseníkách nebo Lukáš Kellner, Láďa Olšák, Petr Mišik, Dan Mach a další, kteří nám výrazně pomohli.
V roce 2018 se předsedkyní spolku stala Mgr. Kateřina Trávníčková.

Podívejte se na akce, které jsme v minulosti realizovali a zavzpomínejte s námi:

AKTIVNÍ DOVOLENÁ VE STANECH PRO RODINY S DĚTMI 2018

Několik rodin s dětmi od 1 roku strávilo příjemný týden ve stanovém táboře v Jakarkovicích na Opavsku. Sami jsme se starali o topení, vaření a program pro nejmenší s enviromentální tematikou.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY a aktivity KE DNI BEZ AUT   2002 – dodnes

Evropský den bez aut (EDBA) je osvětová a propagační akce pořádaná v zemích Evropské unie od roku 1998. Po úspěšné premiéře se v České republice připravují města na další ročník. I letos bude Evropský den bez aut vyvrcholením Evropského týdne mobility (15. – 22. září  2008). Zelený bod se připojil v roce 2002.

Hlavním cílem EDBA je jednou v roce upozornit na problematiku dopravy ve městech a její vliv na zdraví občanů.

Kampaň má za cíl především:

 • upozornit občany na problematiku automobilové dopravy
  ve městech
 • nenásilně doporučit možnosti využívání nemotorových dopravních prostředků a MHD
 • povzbudit aktivní přístup občanů ke svému městu

 

OZVĚNY EKOFILMU 1998 – 2014

V Ostravě od roku 1998, letošní ročník je jubilejní  – desátý.

Ozvěny Ekofilmu jsou vícedenní přehlídky vítězných snímků z Ekofilmu  – mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví – pro veřejnost a pro žáky a studenty ostravských škol.

Festival Ekofilm se po dlouhá léta konal v Ostravě a do Ostravy jej také vracíme alespoň v podobě přehlídky filmů, které byly na festivalu oceněny některou z cen.

Obvykle je přehlídka je koncipována do 4 dnů promítání s dopoledním programem zejména pro školní kolektivy a odpoledním programem pro širokou laickou veřejnost. Přestože dopolední program je koncipován zejména pro školní mládež je volně přístupný také široké veřejnosti. Každý film je před promítáním komentován a po jeho skončení je účastníkům umožněna diskuse s odborníkem. Velmi oblíbeným lektorem na přehlídce vítězných snímků je RNDr. Zdeněk Majkus z přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Přehlídku jste v Ostravě mohli v prvních letech vidět v Kině Art v Domě kultury města Ostravy a DK Poklad v Porubě, později ve třech městských obvodech – v Minikinokavárně v centru Ostravy, v K-TRIU v Ostravě – Hrabůvce a DK Poklad v Porubě.  

Od roku 2002 jsme promítali vítězné snímky také na Střední zemědělské škole v Českém Těšíně s takovým úspěchem, že SZŠ je dnes sama organizátorem této přehlídky v Českém Těšíně.

Návštěvníci přehlídky vždy obdrželi program Ozvěn festivalu s anotacemi promítaných filmů a dobou jejich promítání na přehlídce, s informacemi
o videotéce MŽP a možnosti zapůjčení filmů na Zeleném bodě.         

 

DEN ZEMĚ V OSTRAVĚ  1989 – dodnes

První happening u příležitosti Dne Země v Ostravě jsme uskutečnili
v roce 1989, kdy jsme na Masarykovo náměstí přivezli papírovou zeměkouli
na multikáře, za kterou byly přivázané nejrůznější odpadky.  

Od těch dob se oslavy Dne Země rozšířily, připravuje je více než 20 neziskových organizací. Nejčastěji se aktivity ke Dni Země konaly na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Ale také na Černé louce, na Slezskoostravském hradě, na Jiráskově náměstí nebo před Domem kultury města Ostravy.

Od roku 2000 se slaví také v Porubě na Hlavní třídě. A v roce 2008 poprvé také v Zábřehu a v Hornickém muzeu na Landeku.

Den Země je celosvětový svátek, který se slaví od roku 1970, kdy se skupina amerických studentů snažila prosadit přijetí nových ekologických zákonů a zvýšení státní rozpočtu na ochranu životního rpsotředí.

Pro dosažení trvale udržitelných podmínek naší civilizace na Zemi byl v ráci Earth Day formulován tento program:

 • stabilizovat počet lidí na Zemi
 • vyloučit z používání chemikálie, které ničí ozónovou vrstvu
 • zvýšit energetickou účinnost
 • recyklovat materiály a odpady
 • přejít na obnovitelné zdroje energie
 • omezit zemědělské techniky, které vedou k erozi půdy

 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O KLIMATICKÝCH ZMĚNÁCH – březen 2008

Ostravská regionální konference byla součástí série tří konferencí (ostatní dvě se uskutečnily v Plzni a Brně) organizovaných ve spolupráci s Britskou Radou v Praze, Francouzským, Švédským, Německým a Dánským velvyslanectvím. Konala se v zasedací místnosti Magistrátu města Ostravy. Úkolem konference bylo zmapování regionálních postojů a přístupů ke zmírnění procesu klimatických změn.

KINEMATOVLAK  na téma  Pozor, hazard zabíjí  aneb Jak se chovat bezpečně v okolí železničních tratí, září 2007

Návštěvníci KINEMATOVLAKU se návštěvou 2 upravených vagónů přistavených na nádraží v Ostravě Svinově mohli názornou formou seznámit s riziky, které přináší běžný železniční provoz. Mládež i dospělí mohli shlédnout pásmo krátkých, preventivně – osvětových filmů a přehlídku fotografií, obrázků a informačních panelů a plakátů. Výstava byla doplněna odborným výkladem předních odborníků z řad Českých drah a Drážní inspekce.

 

JITROCEL – měsíčník pro ekologickou výchovu 1998 – 2007

Podíleli jsme se na výrobě a redakci měsíčníku Jitrocel, který byl vydáván odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

 

LETNÍ TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI

Hustopeče na Bečvou 1993 – 1996

Jakartovice na Opavsku 1996 – 2006

Tábor stojí uprostřed přírody. Táborníci se pohybují jen na kolech nebo pěšky. Spaní ve stanech a vaření na tradiční peci kladně působí na všechny členy rodiny a jejich vztah ke svému životnímu prostředí.

 

“ A TAK TU ŽIJEM … pořady o věcech, které nás pálí“ 2001 – 2005

Navazuje na úspěšné pravidelné klubové večery s názvem TOULKY. Pravidelné klubové pořady se konaly v zajímavých původních prostorách Komorní scény Aréna na Masarykově náměstí jednou v měsíci v podvečer. Pořady provázeli dva moderátoři, kteří kladli hostům záludné otázky. Dotazy pokládali také diváci.

 

PROJEKT POLIDŠTĚNÍ SÍDLIŠTĚ  2003 – 2005

V letech 1989 – 93 vzniklo na betonových plochách uprostřed sídliště celkem 22 maleb a výtvarných děl vytvořených různými výtvarnými technikami. Cílem bylo uživení šedi sídliště. Organizátorkou a vůdčí osobností v tomto projektu byla výtvarnice paní Radana Parmová.

V průběhu několika worshopů se zahraničními umělci, dětmi z okolí
a žáky ze Základní školy V Zálomu byla tato umělecká díla realizována na 12 různých místech ve vnitrobloku ulic Zimmlerovy a V Zálomu a v okolí ….

Celý projekt obsahuje postupnou opravu všech maleb v návaznosti na revitalizaci zeleně ve vnitrobloku a okolí školy. Motivem tohoto projektu je souhra místních přírodních podmínek, materiálů ( hlína, písek, dřevo, kameny ), inspirací, námětů a výtvarné práce místních dětí i jejich rodičů.

Po více než desetileté zkušenosti se zapojením dětí a mládeže do proměny svého okolí můžeme říct, že se vnitroblok s malbami výrazně liší od okolních tím, že projevy vandalismu  jsou zde mnohem méně časté a i zeleň je zachovalejší než v jiných. Prostředí je mnohem osobnější a vztah dětí i dospělých ke svému okolí je zde citlivější.

 Barvy mají velkou emoční sílu a měřítko betonových objektů nelze srovnat se zážitkem malby na papír.  Výtvarná díla nejsou anonymní. Všichni v okolí znají jejich autory i atmosféru při jejich vzniku. Náměty maleb vycházejí z vlastivědy okolí, z přání a tužeb dětí ( např. poušť u pískoviště ). Místní hlína a písek přenesené na zdi vnášejí přírodní prvek do šedi sídlištní zástavby.

 

EKOŠŇŮRA  1995 – 2005

Přenosná výstavka plakátů na ekologické téma. Původně pouze ručně psané plakátky připevněné kolíčky na prádelní šňůře, později profesionálně provedené informační panely doplněné obrázky dětí.

 

KONCERT PRO ZEMI  1996 – 2004

Hudební blahopřání Zemi k jejímu svátku. 22.dubna jsme společně obvykle na Masarykově náměstí oslavili Den Země. Dopoledne soutěžily děti v přednesu básniček a písniček o přírodě a odpoledne jsme si poslechli amatérské skupiny.

 

SVĚT S PET říjen 2002 – červen 2003

Vědomostní soutěž žáků Základních škol v  souvislosti s rozmisťováním speciálních kontejnerů na plasty na území Ostravy.   

Nejednalo se o soutěž ve sběru PET lahví, ale o znalosti a vědomosti žáků o odpadech. Probíhala ve třech kolech – beseda, test finále ve stylu Her bez hranic. Soutěžily proti sobě vždy tři kolektivy z každého ročníku a vítěz postupoval do velkého finále, kde v záplavě plastových víčekhledali jediné s nálepkou „výlet zdarma“

 Od  června 2003 jsme pokračovali v realizaci besed i pro jiné věkové skupiny už bez soutěžního testu.

 

EKOJARMARK aneb co bychom měli vědět o našem životním prostředí, červen 2003

V krátkých 15-ti minutových blocích jsme nabízeli ukázky
z ekologických pořadů, her a besed, které pro školní mládež připravili různé organizace.

V průběhu 100 minut děti absolvovaly 6 ukázek ekologických programů a ukázku výuky angličtiny pro nejmenší vedených zábavnou formou.

„A ZASE TY ODPADY“  –  základní informace o druzích odpadu, jejich třídění a možnostech dalšího využití s paní Vladimírou Karasovou ( OZO Ostrava s.r.o.)

„HURÁ NA KOLO ! “ – o cyklistice, cyklistických stezkách a bezpečnosti při jízdě na kole  s Bc. Karolinou Konečnou ( Magistrát města Ostravy )

„SVĚT S PET“ –  ukázky z besedy o separování plastů a zejména PET lahví a jejich dalšího využití s Mgr. Danielem Machem ze Zeleného bodu

„ ROSTLINY V NAŠEM OKOLÍ“ –  beseda s diapozitivy rostlin a závěrečnou křížovkou  s Ing. Zdeňkou Prymusovou ( Ostravské muzeum )

„ RUČNÍ A RECYKLOVANÝ PAPÍR“ –  s pracovníky Centra volného času – Duhoví kamarádi si můžete vyrobit recyklovaný papír

„ZÁKON PŘÍRODY“ – promítání vítězného snímku EKOFILMU – mezinárodní přehlídky filmů o životním prostředí

„ ANGLIČTINA PRO DĚTI“ – ukázka z připravovaného kurzu

 

PETHAD 2001 – 2003

Pustili jsme se do soutěže o vytvoření nejdelšího hada z PET lahví. Cílem akce nebyl jen zápis vítěze – jednoho ze 7 měst Severní Moravy – do Guinessovy knihy rekordů, ale zejména upozornění na problém PET lahví a jejich důsledného sběru do kontejerů na plasty.

Na závěr jsme hada “ trestali “ – sešlapali jsme lahve, abychom upozornili na nutnost deformace lahví před vhozením do kontejneru.

 

EKOLOGICKÝ KVÍZ 1997 – 2004

Několik otázek z oboru ochrany životního prostředí, přírody a ochrany přírody a ekologie. Ze správných odpovědí jsme vylosovali 10 výherců
a odměnili je drobnými cenami.

 

„MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJI“ 1997 – 2004

Výtvarná soutěž ostravských školáků s tématikou Ostravy a životného prostředí. Vybrané a oceněné obrázky či skulptury byly vystaveny
u příležitosti oslav Dne Země.

 

TOULAVÝ EKOBUS 1999 – 2003

Exkurze žáků základních škol na místa, kde je likvidován odpad z našich domácností s názvem Toulavý ekobus aneb po stopách  likvidace odpadů z domácností v Ostravě.

 

PARLAMENT MLADÝCH  ( Dětské slyšení ) 1996 – 2003

Diskusní pořad, kde na dotazy, přání a interpelace žáků a studentů ostravských škol odpovídají představitele kulturního, politického
a společenského života našeho města. Předchůdcem parlamentu bylo Dětské slyšení, kde představitelé města odpovídali na mnohdy velmi trefné otázky žáků a studentů ostravských škol.

 

TO JSME MY 2001 – 2003

Prezentace rozmanitosti neziskových organizací na Masarykově náměstí v centru Ostravy prostřednictvím praktických ukázek činností a poskytováním informací o dění v neziskovém sektoru.

 

CANTATA NATURA – písničky o přírodě a pro přírodu, 1985 – 2002

Písničková, autorská a interpretační soutěž mladých amatérských zpěváků a skupin byla setkáním s písničkami o přírodě a sloužila k podpoře vztahu člověka k přírodě.

 

EXKURZE NA VYSOKÉ PECE, říjen 2000 a duben 2001

Prohlídka odstavených Vysokých pecí Vítkovice a.s., které byly
na podzim 2000 vyhlášeny kulturně technickou památkou, pro veřejnost. Exkurze navazovala na besedu o budoucnosti Vysokých pecí.

 

VYSOKÉ PECE OČIMA OSTRAVSKÝCH FOTOGRAFŮ, červen 2001

Výstava fotografií z exkurzí laické veřejnosti na Vysoké pece, na kterých jsme mohli vidět, jak tuto kulturně technickou památku vidí obyvatelé Ostravy, ale také fotografie známého ostravského fotografa Miloše Poláška – na Masarykově náměstí v centru Ostravy.

Výstava byla doplněna články uveřejněnými v bulletinu Společnost pro kulturu a umění v Ostravě, které se zabývaly technickými památkami.

 

KONFERENCE NA POMEZÍ, prosinec 2001

Konference o možnostech navázání vztahu mezi neziskovými organizacemi v příhraničních oblastech České a Polské republiky.

 

PLASTY NEPATŘÍ NA SKLÁDKU – vědomostní soutěž pro školáky, říjen 2000 – červen 2001

Vědomostní soutěž pro školáky měla 3 kola: besedy, soutěžní test  a finále pro 3 finalisty z každého ročníku. Vítězná třída postupovala  do velkého finále, kde v záplavě plastových víček hledali jediné  s nálepkou „výlet zdarma“

 

PLASTY NEPATŘÍ NA SKLÁDKU – informační a osvětová kampaň,  říjen 2000 – leden 2001

Informační a osvětová kampaň pro občany Ostravy ohledně používání a likvidace plastů, zejména PET obalů. OZO Ostrava rozmísila v té době postupně v celé Ostravě 600 kontejnerů na plastové obaly.

 

KAROLINA – beseda o architektonických návrzích, prosinec 2000

Besedy pro laickou veřejnost u příležitosti výstavy, kterou Útvar hlavního architekta města Ostravy realizoval v pavilonu C na Černé louce.

Město Ostrava vypsalo mezinárodní architektonicko – urbanistickou soutěž na řešení prostoru bývalé koksovny Karoliny. Všechny návrhy byly na výstavě zastoupeny.

Společně jsme uspořádali na toto téma dvě besedy: pro laickou veřejnost – ve čtvrtek 7.prosince a pro členy městského a obvodních zastupitelstev ve čtvrtek 14.prosince.

 

ZACHRÁNÍ DIVOČINA SVĚT ?  květen 2000

Společně s autory výstavy -Lesoochranárským sdružením VLK a Hnutí Duha jsme ve foyeru KSA realizovali putovní výstavu fotografií ze Slovenska o vlcích, rysech a medvědech v našich horách s názvem Zachrání divočina svět ? Výstava byla otevřena vernisáží – besedou s autory výstavy.

 

PRAKTICKÝ RÁDCE  ve věcech ochrany životního prostředí v Ostravě  1996, aktualizace 2000

Praktický rádce je informační brožura pro veřejnost. Formou otázek a odpovědí jsou zde shrnuty nejčastější problémy a dotazy občanů, se kterými se setkáváme v naší ekoporadně. Rádce je doplněn výčtem zákonů a vyhlášek v ochraně životního prostředí.

 

PRAKTICKÝ RÁDCE – ODPADY 2000

Jedná se o brožuru se základními informacemi o odpadech, nebezpečných odpadech, třídění odpadů v domácnostech, jejich likvidaci a skládkování apod.

 

TOULKY 1991 – 1999

Setkávání trampů, ochranářů a členů Hnutí brontosaurus a jejich přátel a kamarádů nad problémy ochrany životního prostředí. Navazoval
na úspěšné pravidelné klubové večery s názvem TOULKY s BRONTOSAUREM a konal se v zajímavých původních prostorách Komorní scény Aréna na Masarykově náměstí jednou v měsíci v podvečer.
Od roku 1994 jsme pro návštěvníky besed k jednotlivým pořadům vydávali brožurku o daném tématu Toulek.

 

PANOPTIKUM NAŠICH ODPADŮ  červen 1999

Společná výstava ostravských ekologických organizací a Hnutí Duha

 

ÚKLID LESA V MICHÁLKOVICÍCH                     červen 1999

Společná pilotní akce v Zeleného bodu a Dětí Země Ostrava. 

 

KONFERENCE 1999

Společně s Centrem pro Komunitní práci severní Morava a Slezsko jsme spolupořádali dvě konference občanského sektoru

 

VÍTÁNÍ LÉTA VE FARSKÉ ZAHRADĚ  1999


BABÍ LÉTO VE FARSKÉ ZAHRADĚ 1996 – 1998

Den určený k aktivnímu odpočinku a využití volného času celé rodiny, k ekologické osvětě, prezentaci výtvarných prací, divadelních představení, folklorních a tanečních vystoupení neprofesionálních souborů dětí i dospělých.

 

EKOLOGICKÝ A NEEKOLOGICKÝ ČIN ROKU 1996 – 1998

 

Veřejná soutěž pro občany Ostravy a okolí, ve které každý z nás může navrhnout podniky, podnikatele i jednotlivce, kteří se podle jeho názoru kladně či záporně „podepsal“ životním prostředí v našem nejbližším okolí. Obdoba Ropáka, ale v regionu.